Ngano dzakaenda kupi (Where did the stories go)

Today I just felt like writing something in my mother tongue, Shona. I don’t know many websites in Shona and since I could not find too many things I thought why not just add it to my blog. Hopefully in future I can have a Shona sectio. I will need to figure out how to do this in WordPress as I manage my own websites. I have written just two paragraphs asking what happened to the folklore (ngano) of hare (tsuro) and baboon(gudo). As children we were delighted for hours by the stories of hare always outwitting baboon. It was always like this, hare getting the better of baboon. I cannot remember a time in a story when baboon came out tops.

So for a very long time I always saw the hare which for me was the same as a rabbit, as a very clever animal while the baboon was stupid, slow and going to fall for some trick sooner or letter. Come to think of it the stories were quite short but always entertaining and something we always looked forward to. You could never tell what would happen on a particular occasion.

Tiri vana vadiki taiudzwa ngano dzana tsuro nagudo. Nyaya idzi dzainaikidza zvokuti waitosiya zvose zvawanga uri kuita, kuti uterere. Tsuro mag’ena kanga kakangwara chaizvo. Gudo aigara achitambiswa pfungwa dzake. Waitoshaya kuti zviri kufamba sei. Sei Gudo achigara achingoona moto, zuva nezuva. Hapana kana musi wandinorangarira Sekuru Gudo vachingwadza Tsuro.

Zvino zvatave vana samusha tobvunza kuti ko nhai ngano dzanatsuro nagudo dzakaendepi? Kana muchiziva dai mukandiziva.Chokwadi ndinoda kuziva. Nokuti mazuva ana tsuro nagudo aiva mazuva okafara. Paisava nezvinhu zvakawanda zvokutamba nazvo asi zvanga zvakakwana.

Hama neshamwari ndiko kupindana kwemazuva, achizogumisira ava makore. Vanhu havachazivi kutandara nevana. Shedzai mbuya kana sekura muvabvunzei kuti ngano dzakaendepi.